Available courses

Available courses

يادگيري الکترونیکی
 • 0 Enrolls

 • 3 Activities

 • 1 Resources

طراحي بر اساس ريز پردازنده و میکرو کنترلر

1-     طراحی سیستم دیجیتال

2-     انواع پردازنده ها

3-     مقایسه میکروپروسسور با میکروکنترلر

4-     برنامه نویسی ...

 • 26 Enrolls

 • 7 Activities

 • 5 Resources

یادگیری الکترونیکی 4011

رصد و ارزیابی
1.1 اهداف

 • برای سطوح مختلف دانش، مهارت و نگرش ارزیابی طراحی می کند.
 • ارزیابی تکوینی[1] برای یادگیری ...

 • 18 Enrolls

 • 10 Activities

 • 5 Resources


Search Your Courses
image
ارائه  دکتر فاطمی با موضوع یاددهی موثر برای تحقق یادگیری عمقی- با تلفیق روش حضوری و برخط/ وبینار کرسی یونسکو در آموزش مهندسی- مردادماه 1401 

image