دروس نیمسال اول 1401

یادگیری الکترونیکی 4011
  • 22 Enrolls

  • 10 فعالیت‌ها

  • 5 منابع

معماری کامپیوتر پیشرفته 4011
  • 24 Enrolls

  • 7 فعالیت‌ها

  • 5 منابع